Doświadczenie

MARCIN GĘBKA

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA:

 • 1993-1998 – Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny, Specjalność – Ekonomika i Organizacja Handlu i Usług, studia ukończone dyplomem magistera ekonomii w czerwcu 1998 r.,
 • cykl szkoleń dla Instruktorów Regionalnych organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Region Ile de France, ukończony Dyplomem Instruktora Regionalnego, w dniu 28 marca 2002 r.,
 • roczny Program dla Trenerów Europejskich organizowany przez UKIE oraz Carl Duisberg Gesellschaft E.V. przy współpracy Ministerstwa Finansów, Instytut Für Europäische Politik oraz Fundacji Edukacji Ekonomicznej, ukończony Certyfikatem EU Trainer Programme Poland: Pre-accession and Stuctural Founds Management, 21 listopada 2002 r.,
 • liczne szkolenia w zakresie administracji i funduszy unijnych organizowane przede wszystkim przez samorząd województwa mazowieckiego i administrację rządową,
 • w latach 2008-2009 szkolenia dla asesorów oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


DOŚWIADCZENIE:

 • Od 1 września 1999 r. do 31 grudnia 2007 r. praca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w wydziale zajmującym się rozwojem regionalnym oraz programowaniem i wdrażaniem funduszy unijnych, w tym między innymi:
  - doradztwo i pomoc beneficjentom w przygotowaniu projektów,
  - realizacja Kontraktu Wojewódzkiego w latach 2001-2004,
  - analiza i ocena projektów w Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów przygotowywanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
  - ocena formalna wniosków zgłaszanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
  - udział w Komisji Oceny Projektów realizowanych w ramach działania 2.5. Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
  - udział w charakterze eksperta w ocenie wniosków złożonych do Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg IIIA / Tacis CBC 2004-2006,
  - członek Komitetu Monitorującego prace nad aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015,
  - udział w programowaniu i negocjowaniu z Komisją Europejską zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
  - prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców z zakresu przygotowania projektów w celu skorzystania z funduszy unijnych.
 • Od 1 stycznia 2008 r. do września 2009 r. - praca w Fundacji Euro-Most na stanowisku Dyrektora ds. funduszy strukturalny Unii Europejskiej:
  - zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem,
  - doradztwo w zakresie możliwości pozyskania funduszy unijnych w ramach Programów Operacyjnych w perspektywie 2007-2013,
  - pomoc Wnioskodawcom w przygotowaniu projektów,
  - współpraca z kilkudziesięcioma parterami,
  - rozliczanie projektów wspólfinansowanych z funduszy UE.
 • W latach 2008-2010 udział w pracach Komisji Konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w charakterze oceniającego.
 • Od 31 lutego 2010 r. Wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Kierunek Pozyskiwanie funduszy i rozliczanie projektów unijnych.
 • Od 7 sierpnia 2009 r. własna działalność gospodarcza (firma EWM) w zakresie doradztwa i przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych, zarządzania i rozliczania projektów, opracowywania dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu lokalnego (18 dokumentów, w tym: strategie rozwoju, lokalne programy rewitalizacji, plany gospodarki niskoemisyjnej).